Długości kłosów i wysokości roślin

WSTĘP

Ze zjawiskiem powstawania piktogramów zbożowych (PZ) są związane zmiany w roślinach rosnących w tych miejscach.
Udokumentowano w badaniach na roślinach zbożowych z piktogramów w wielu krajach charakterystyczne zmiany anatomiczne w łodygach i kłosach. Rośliny w zależności od stadium rozwoju charakteryzowały się m.in. różnym stopniem deformacji węzłów i różnym wykształceniem nasion. Często obserwowano większe plony i przyrosty roślin pochodzących z piktogramów w porównaniu z roślinami z materiału siewnego pobranego z otoczenia piktogramów. Szczegółowe wyniki tych badań są przedstawione są na stronach internetowych Wylatowa www.wylatowo.mogilno.pl

CEL BADAŃ

Celem badań było stwierdzenie, czy rośliny pszenicy z materiału siewnego pobranego z piktogramów zbożowych powstałych w roku 2003 będą odznaczały się większą długością kłosa i wysokością w porównaniu z nasionami ze stanowisk otaczających piktogramy(kontrola). Dalszym celem analiz było potwierdzenie istnienie anomalii w PZ.

METODY BADAŃ

Porównywano wielkość roślin z nasion pszenicy zebranych w PZ powstałych:

  • 25.06.2003 (formacje piktogramu i trójkąta) w Wylatowie (FOT. 2 i 3),
  • 6.07.2003. (tzw. „Bałwanek”) w Wylatowie (Fot. 4),
  • 7.07.2003 (formacje piktogramu i koła) w Wylatowie (Fot. 5 i 6),
  • w Twierdzinie (oddalonym kilka kilometrów od Wylatowa) odkrytym w dniu 4.08.03 na pszenicy ozimej odm. KORWETA.
W trzech pierwszych piktogramach zbożowych, które powstały na różnych polach, nasiona zebrano w dniu 23 lipca a w przypadku stanowiska w Twierdzinie nasiona zebrano w dniu odkrycia tego PZ, to jest 4.08.2003. Nasiona zebrano po 3-4 tygodniach po powstaniu PZ, zatem okres zbioru był zbliżony. Nasiona z PZ zbierano tuż przy granicy PZ, (PZ wewnątrz były zbyt wydeptane) z wyjątkiem stanowiska w Twierdzinie, gdzie zebrano je raczej w centrum formacji. Materiał do siewów pobrano także z otoczenia piktogramów zbożowych w odległości ok. 10m od krawędzi każdego z piktogramów. Zebrany materiał do czasu eksperymentu przechowywano w zamkniętych woreczkach foliowych w suchym pomieszczeniu. Ziarna wysiano do gruntu po 150 nasion z każdego PZ i z otoczenia każdego stanowiska. Rośliny rozwijały się w jednakowych warunkach (ta sama ziemia, oświetlenie, temperatura, ilość wody). Badania były prowadzone w dniach 25.09.2003-5.08.2004 roku.
Pomiary roślin wykonano w czasie ostatnich 5 dni eksperymentu. Przy ocenie istotności różnic między wariantami doświadczenia w rozwoju roślin zastosowano analizę wariancji- ANOVA. Przyjęto, że różnice między wariantami doświadczenia są istotne: dla wysokości roślin i długości kłosa przy P <0.1.

WYNIKI

Tab. 1. Średnie wysokości roślin w mm . W nawiasach błąd standardowy. ANOVA– istotność różnic między kontrolą a piktogramami.

1 – czas odkrycia piktogramu zbożowego

Wysokości roślin:

Poszczególne stanowiska (wg daty powstania kręgów) niezależnie od tego, czy był to PZ, czy jego otoczenie różniły się między sobą wysokością roślin. PZ zwany „Bałwankiem” (6.07.2003) ma ogólnie najniższe wartości wysokości roślin z nasion z piktogramów zbożowych.Dla materiału siewnego z PZ stwierdzono na dwóch stanowiskach większą wysokość roślin niż z nasion zebranych w ich otoczeniu. Większe wysokości roślin z PZ w porównaniu z otoczeniem, odpowiednio o 90.5 i 46 mm, stwierdzono dla stanowisk z 25.06.03 i z Twierdzinia). Natomiast dla materiału siewnego z „Bałwanka” (6.07.2003) oraz dla formacji z 7.07.2003 roku stwierdzono mniejszą wysokość roślin z nasion zebranych z PZ w porównaniu z otoczeniem, odpowiednio o 54 i 22 mm Różnice te są istotne statystycznie. W pozostałych dwóch przypadkach nie ma wyraźnych różnic między wariantami doświadczenia.

Tab. 2. Długości kłosów w mm. W nawiasach błąd standardowy. ANOVA– istotność różnic między kontrolą a piktogramami.

1 – czas odkrycia piktogramu zbożowego

Długości kłosów:

Największe długości kłosów stwierdzono dla materiału siewnego z Twierdzinia, natomiast najniższe dla materiału siewnego z miejsca powstania piktogramu 7.07.2003
Dla kłosów ze wszystkich piktogramów zbożowych różnice między nimi a otoczeniem nie są istotne statystycznie.

WNIOSKI

  1. Większe były wysokości roślin z nasion zebranych z PZ z 25.06.03 i z Twierdzinia w porównaniu z otoczeniem, a niższe roślin z nasion zebranych z PZ z 6.07 („Bałwanek”) oraz 7.07. PZ z 25 czerwca powstał, gdy rośliny były zupełnie niedojrzałe i stąd prawdopodobnie może wynikać fakt, iż dla tego stanowiska rośliny rosły szybciej w porównaniu z otoczeniem (nie jest znana data powstania piktogramu w Twierdzinie). Natomiast nie było różnic w wysokości roślin między formacjami z dnia 25.06.2003 (Trójkąt) i 7.07.2003 (Koło) a ich otoczeniem. Brak jednoznaczności uzyskanych wyników może wynikać z powstawania piktogramów w różnych fazach dojrzałości roślin.
  2. Nie występowały różnice w długości kłosów pomiędzy roślinami z nasion zebranych w PZ a otoczeniu.
  3. Różnice w wysokości roślin z piktogramów zbożowych z 25.06.2003, 6.07.2003, 7.07.03 oraz Twierdzinia w porównaniu z otoczeniem mogą wskazywać na fakt, że te piktogramy zbożowe nie są wykonane w znany sposób. Wniosek ten jest dodatkowo wspierany przez zaobserwowane w innych badaniach typowe zmiany w budowie anatomicznej roślin w tychże PZ w porównaniu z otoczeniem, a także przez wyniki eksperymentu kiełkowania roślin pszenicy i szybkości wzrostu roślin zamieszczonego na stronie internetowej http://wylatowo.mogilno.pl/piktogramy2.php?nr_artykulu=51&dzial=Piktogramy Wskazane jest jednak powtórzenie doświadczenia w celu weryfikacji uzyskanych danych.

Opracował:

Adam Piekut

piekut@wylatowo.pl

Pełna treść opracowania dostępna u jego autora.

Wszystkich naukowców, instytucje zainteresowane prowadzeniem różnego rodzaju badań piktogramów prosimy o kontakt!!!

Fot. 1 Długości kłosów dla poszczególnych stanowisk

1- 25.06.2003 PZ (duża formacja)
2- 25.06.2003 piktogram zbożowy (trójkąt)
3- 25.06.2003 kontrola
4- 6.07.2003 („Bałwanek”)
5- 6.07.2003 kontrola
6- 7.07.2003 PZ (duża formacja)
7- 7.07.2003 piktogram zbożowy (koło)
8- 7.07.2003 kontrola
9- Twierdzin 2003 PZ
10- Twierdzin 2003 kontrola

Fot. 2,3,4,5,6 i 7 Analizowane piktogramy zbożowe:

Fot.2 25.06.2003 PZ (duża formacja)

Fot.3 25.06.2003 trójkąt

Fot.4 06.07.2003 „Bałwanek”

Fot.5 07.07.2003 PZ (duża formacja)

Fot.6 07.07.2003 koło

Fot.7 Twierdzin PZ

Podziel się wiadomością: