AS Chludowo- 02.07.2006

W dniu 11-07-2006 przeprowadziliśmy rejestrację dotyczącą agrosymbolu w miejscowości Chludowo, Wlkp. W wizji terenowej wzięli udział Katarzyna i Konrad Przesławcy oraz Zygfryd Świerkowski. Poniżej szczegółowe relacje.


1. Informacje wstępne.


Źródłem informacji jest wzmianka o znalezieniu agrosymbolu podana w dn. 10.07.2006 w audycji UFOTV prowadzonej przez Janusza Zagórskiego podczas akcji Wylatowo 2006. Informacja ta dotarła do UFOTV od pana Szymona Ciupaka z Golęczewa k.Poznania w dn. 9.07.2006. Przesłał on e-mailem zdjęcia agrosymbolu oraz krótką informację o jego istnieniu w miejscowości Chludowo k. Poznania. Miejscowoś? ta przylega od strony południowej do poligonu wojskowego Biedrusko. Oględziny miejsca i oraz samego agrosymbolu i wywiad z właścicielem pola zostały przeprowadzone w dniu 2006-07-11 przez Katarzynę i Konrada Przesławskich oraz Zygfryda Świerkowskiego (Poznańska Grupa Ufologiczna). Badanemu agrosymbolowi nadane zostaje oznaczenie AS – Chludowo – 2006-07-02.


2. Wstępne rozpoznanie przypadku


Poddany oględzinom ślad zlokalizowany jest w miejscowości Chludowo, Wielkopolska, w odległości ok. 1 km od głównych zabudowań. WFot. 1 Mapka terenu.

odległości około 20 m od agrosymbol przebiega linia energetyczna zasilająca m.in. miejscowoś? Chludowo. Znak zlokalizowany jest po przeciwległej stronie drogi w stosunku do miejsca gdzie na polu tego samego właściciela agrosymbol odnaleziono w roku 2004. Zastrzega on podawanie swojego nazwiska w publikacjach. Szczegółową charakterystykę miejsca przedstawia zdjęcie 01-mapka oraz zdjęcie 02- miejsce usytuowania agrosymbolu. Z przebiegającej obok drogi jest on niewidoczny. Jego odnalezienie jest przypadkowe i dokonane zostało w dniu 4.07.2006 przez Tomasza Zysa (lat 21) oraz Szymona Ciupaka (lat 19), którzy interesują się tego typu zjawiskami i okresowo patrolują miejscowe pola. Ustalony przy pomocy poznanych okoliczności sprawy w postaciFot. 2 Widok na pole i miejsce usytuowania znaku.

wywiadu bezpośredniego z p. Tomaszem Zysem oraz właścicielem pola, czas powstania śladu określono na okres pomiędzy 2006-07-02 a 2006-07-04. W okresie pojawienia się śladu oraz na trzy dni wcześniej warunki pogodowe kształtowały się następująco: pogoda słoneczna, bez opadów, upalnie. Właściciel pola w wywiadzie wspomina o chwilowym wyłączeniu prądu w części Chludowa w dn. 1.07.2006 około godziny 20 tej, z kolei p. Tomasz Zys wspomina o wyłączeniu prądu także w dużej części Chludowa w dniu 2.07.2006 w czasie pomiędzy 23,30 a 23,35. W tym przedziale czasowym obserwował on też niecodzienne zjawisko świetlne w okolicy miejsca gdzie znajduje się agrosymbol. Był to pojedynczy błysk o kolorze jasno kremowym o rozpiętości około 50 m. Błysk ten, a właściwie miejsce jego usytuowania było powodem do patrolowania tej okolicy dwa dni później.


3. Charakterystyka śladu


Fot. 3 Szkic agrosymbolu.

Badany ślad ma kształt spirali rozwijającej się trzykrotnie od jednego z końców przebiegającego przez jej środek odcinka prostolinijnego długości około 10 m.zakończonego łukiem. Na pierwszy rzut oka przypomina on kształtem „klucz wiolinowy” stosowany w zapisie nutowym, cho? jest to doś? duże przybliżenie. Korytarze budujące ten ślad mają około 70 cm szerokości. W centralnej części agrosymbolu znajduje się koło o średnicy 2.2 m. Łodygi skręcone są lewoskrętnie i tak w tym kierunku biegnie również rozwijająca się spirala znaku. Szkic agrosymbolu przedstawia zdjęcie nr 03. Rośliny poddano oględzinom pod kątem istnienia mechanicznych odkształceń. Z oględzin tych wynika, że nie były one poddane ugniataniu i nie zauważono śladów, jakie spotyka się w znakach stworzonych sztucznie np. za pomocą deski itp. Nie stwierdzono zniekształceń w węzłach łodyg. Z wywiadu z gospodarzem pola wynika, że sprawdzał on także w chwilę po odnalezieniu znaku ziemię pod łodygami i nie stwierdził on naruszeń grudek ziemi pod łodygami. Ponadto innych szczegółów dotyczących śladu nie ustalono. Do czasu naszego przyjazdu prze piktogram przewinęło się prawdopodobnie kilkadziesiąt osób, mimo, że zainteresowanie nim w okolicy jest bardzo małe.

Fot 4 – 7. Kolejne widoki agrosymbolu.4. Pomiary


Wykonano pomiary w obrębie śladu licznikiem GM oraz kontrolę za pomocą kompasu. Anomalii nie stwierdzono.


5. Występowanie innych anomalii


Podczas pobytu w agrosymbolu nie stwierdzono innych anomalii w rodzaju zaburzeń pracy urządzeń elektronicznych. Nie stwierdzono też zmian stanów psychofizycznych ludzi i zwierząt w śladzie oraz w terenie, zarówno podczas pomiarów jak i w okresie, w którym ślad mógł powsta?. Jedyną sygnalizowaną anomalią był krótki błysk światła w okolicy piktogramu, o czym mowa w pkt. 2. Dodatkowo mieszkańcy, sygnalizują bardzo dużą awaryjnoś? odcinka linii energetycznej w miejscu gdzie znajduje się znak. Znak znajduje się w odległości około 20 m od tej linii, zaś na jednym ze słupów, w odległości około 30 m od znaku znajduje się transformator. Z wywiadów wynika, że został on wymieniony około miesiąc temu z powodu częstych awarii, ponadto linia energetyczna w tym miejscu bardzo często ulega fizycznemu zerwaniu.


6. Próbki


Próbek ziemi i roślin nie pobrano z uwagi na brak możliwości wykonania późniejszych badań laboratoryjnych. Nie dysponujemy takimi możliwościami.


7. Wywiad wśród ludności


Przeprowadzono wywiad wśród mieszkańców miejscowości obecnych w rejonie śladu pod kątem ich wiedzy na temat śladu i okoliczności jego powstania, a także opinii i zainteresowania śladem. Mieszkańcom wioski powstanie agrosymbolu i jego okoliczności nie są znane. W większości przypadków mało im jest znana także sprawa agrosymboli w ogóle a o Wylatowie i agrosymbolach w Polsce mają fragmentaryczne wiadomości. Z przeprowadzonych rozmów z okolicznymi mieszkańcami wynika, że temat agrosymbolu w Chludowie znany jest tylko jego rodzinie właściciela oraz najbliższym sąsiadom.


8. Informacje dodatkowe


W czasie dokonywania oględzin wykonywano zdjęcia ogólnoorientacyjne oraz sytuacyjne i szczegółowe śladu a także rejestrowano rozmowę za pomocą dyktafonu. Przy okazji rejestrowania informacji na temat obecnego agrosymbolu ujawniono inne informacje:


8.1. Obserwacja dyskoidalnego obiektu w pobliżu zabudowań gospodarczych właściciela pola w roku 2002 – czas obserwacji około pół godziny, 5 świadków,


8.2. Obserwacja materialnego obiektu w pobliskiej miejscowości Maniewo – rok 1998


8.3. Obserwacja kulistego obiektu w nadleśnictwie Złotkowo – rok 2004


8.4. Obserwacja materialnego obiektu w kształcie walca – Chludowo – rok 1990


8.5. Obserwacja materialnego obiektu – Chludowo – rok 2004 oraz kilka obserwacji kul światła i nieznanych zjawisk mających miejsce w okolicy miejscowości Chludowo na przestrzeni ostatnich lat.


W czasie wywiadów w dn. 11.07.2006 zarejestrowano najważniejsze informacje dotyczące świadków oraz charakterystyk ww. przypadków. Wymagają one odrębnego zbadania.9. Analiza krytyczna.


W sprawie badanego agroznaku przeprowadzono analizę krytyczną polegającą na sugestii, w której twórcami agroznaku są mieszkańcy Chludowa. Wiarygodnoś? świadków, z którymi przeprowadzono wywiady nie budzi żadnych zastrzeżeń, mimo ich zainteresowań sprawami paranormalnymi i nieznanymi, ale w naszym przekonaniu nie jest to zastrzeżenie, które mogłoby w jakimś stopniu wpłyną? na tą wiarygodnoś?. W analizie tej rozważono również motywację, jaką mogliby się kierowa? ewentualni twórcy agroznaku. Motywacji takiej nie znaleziono. Mogłaby nią by? np. chę? rozgłoszenia informacji o sobie, właścicielu pola lub też miejscowości. Jednak przy zastrzeżeniu danych przez właściciela pola oraz jego trosce o ewentualne rzesze zwiedzających i niszczeniu pól – motywacja taka nie może by? brana pod uwagę. Przy rozważaniu tego motywu brano również pod uwagę sposób jego odkrycia, które zostało dokonane przypadkowo i w pod czas naszej wizji lokalnej w terenie, zwróciliśmy uwagę na fakt, że absolutnie nie ma możliwości dostrzec tego znaku przechodząc drogą biegnącą obok. Ponadto rozważono częś? kształtu znaku (spirala). Wykonanie jej w polu nie powodując naruszeń sąsiednich struktur, jest praktycznie bardzo trudne a tzw. „ścieżek dojścia” lub naruszeń sąsiadujących struktur nie stwierdzono.


10. Podsumowanie


Okolicznoś? obserwacji błysku światła w rejonie znalezionego później agrosymbolu, niekoniecznie musi wiąza? się z okolicznością jego powstania, niemniej jednak należy ją zasygnalizowa?. Krytyczna analiza przypadku nie jest dostatecznie przekonywująca aby przypisa? powstanie agroznaku mieszkańcom.


Podziel się wiadomością: