Budżet UE: miliardy euro na rozwój polskich wsi

Polska może otrzyma? najwięcej, bo aż 13 230 038 156 euro z puli ponad 77 mld euro przeznaczonych w budżecie UE na lata 2007-13 na rozwój obszarów wiejskich – ogłosiła we wtorek Komisja Europejska, prezentując kryteria podziału tych środków.


Aż 25 proc. tej kwoty Polska będzie musiała przeznaczy? na projekty mające na celu wsparcie środowiska naturalnego.


„Istnieje potrzeba restrukturyzacji rolnictwa w wielu krajach, także polskie rolnictwo potrzebuje restrukturyzacji. Będziemy się cieszy?, jeśli dzięki tym funduszom będziemy mogli zwiększy? konkurencyjnoś? obszarów wiejskich” – powiedział rzecznik komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel, Michael Mann.


Jak podkreśla Komisja, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi (EARDF) będzie można wykorzysta? nie tylko na rozwój tradycyjnie pojętego rolnictwa, ale również na tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Fundusze będzie można też przeznaczy? na projekty zwiększające konkurencyjnoś? sektorów rolno-spożywczego i leśnego, a także jako podstawowy środek przy wspieraniu projektów ochrony środowiska na terenach wiejskich.


„Teraz, gdy przydział środków budżetowych mamy już za sobą, czekam na programy rozwoju obszarów wiejskich od państw członkowskich” – oświadczyła Mariann Fischer Boel.


Zgodnie z przedstawionym podziałem środków na rozwój obszarów wiejskich do Polski w ciągu siedmiu najbliższych lat może trafi? rocznie po blisko 2 mld euro. KE stawia jednak warunki: musimy zapewni? współfinansowanie w wysokości 20-25 proc. wartości danego projektu i przestrzega? surowych kryteriów przyznania pomocy.


W przyznawaniu środków KE będzie się kierowa? czterema celami.


Pierwszy to poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, gdzie w grę wchodzą np. takie projekty jak szkolenia i doradztwo dla rolników i leśników, poprawa infrastruktury, wsparcie dla rolników uczestniczących w programach poprawy jakości żywności, pomoc dla młodych rolników, wspieranie innowacyjności oraz wsparcie w osiąganiu konkurencyjności dla gospodarstw niskotowarowych w nowych państwach członkowskich. Na ten cel każdy kraj jest zobowiązany wyda? minimum 10 proc. całej pomocy w ramach EARDF.


Drugi cel to wsparcie środowiska naturalnego i terenów wiejskich, na które każdy kraj musi wyda? 25 proc. dostępnych środków. Wśród przykładów pomocy KE wymienia płatności dla rolników związane z utrudnieniami wynikającymi z położenia gospodarstw na terenach górskich, środki w ramach programu NATURA 2000, płatności mające na celu poprawę dobrostanu zwierząt czy środki na zrównoważoną gospodarkę leśną. Wysokoś? unijnego dofinansowania w przypadku najbiedniejszych regionów, a więc także Polski, może sięga? do 80 proc. wartości tych projektów.


Trzeci cel, na jaki KE będzie przyznawała fundusze, to poprawa jakości życia oraz dywersyfikacja gospodarki wiejskiej. W grę wchodzą np. projekty wspierające tworzenie mikroprzedsiębiorstw, promowanie turystyki, odnowa wsi czy nawet tworzenie placówek opieki nad dzie?mi w celu ułatwienia kobietom powrotu na rynek pracy. Na ten cel kraje zobowiązane są wyda? minimum 10 proc. przyznanych im środków.


I wreszcie czwarty cel to promocja oddolnych strategii rozwoju lokalnego przygotowanych przez grupy inicjatyw lokalnych (w unijnym żargonie tzw. podejście LEADER). Na takie projekty nowe kraje członkowskie będą musiały wyda? 2,5 proc. z puli dostępnej na rozwój obszarów wiejskich, a stare 5 proc.


Źródło: onet.pl


12 września 2006


http://biznes.onet.pl/0,1401859,wiadomosci.html

Podziel się wiadomością: