Ogólnopolskie Spotkania Ekologiczne w Przysieku- 15-16 września

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku podobnie jak w latach ubiegłych organizuje dwudniową imprezę pn. Ogólnopolskie Spotkania Ekologiczne. W ramach Spotkań zaplanowano następujące wydarzenia: • Forum nt: „Gospodarowanie wodą, woda dla rolnictwa i sanitacja wsi” połączone z Targami (Przysiek, 15 września)

Forum adresowane jest do przedstawicieli samorządów lokalnych, rolników indywidualnych, doradców rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Uczestnicy zapoznają się ze strategią gospodarki wodnej, retencjonowaniem wody oraz prawodawstwem dotyczącym budowy i eksploatacji małych oczyszczalni ścieków, rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi oczyszczalni przydomowych, korzyściami wynikającymi z zastosowania oczyszczalni przyzagrodowych na obszarach wiejskich, a także możliwościami dofinansowania tego typu inwestycji • „Barwy Lata Dary Jesieni – Festyn Smaków z Kujaw i Pomorza” (Przysiek, 16 września 2006)

Podczas Festynu odbędą się wystawy i degustacje, a ponadto: • prezentacje Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego w tym produktów regionalnych i lokalnych z obszaru działania LGD,
 • konkurs dla Lokalnych Grup Działania na najciekawsze stoiko z produktem lokalnym pn. „Produkt tradycyjny w rozwoju lokalnym”
  prezentacje oferty agroturystycznej regionu,
 • stoiska z produktami ekologicznymi, rękodziełem ludowym, roślinami ozdobnymi, małą architekturą i inne,
 • wiele ciekawych konkursów z cennymi nagrodami,
  występy zespołów. • XII Krajowe Dożynki Ekologiczne (Przysiek, 16 września 2006)

Głównym celem Dożynek Ekologicznych oraz imprez towarzyszących jest promowanie rolnictwa ekologicznego, które ma wszelkie podstawy by sta? się naszą polską specjalnością w Unii Europejskiej. Uroczystoś? rozpocznie się Dziękczynną Mszą Świętą. Dla rolników ekologicznych, przetwórców, producetów nasion oraz środków ochrony roślin i nawozów z terenu całego kraju, przygotowaliśmy możliwoś? prezentacji połączonej ze sprzedażą własnych produktów. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Rolnicy – producenci i przetwórcy żywności ekologicznej będą brali udział w konkursie na najładniejsze stoisko produktów rolnictwa ekologicznego • Szkolenie „Regionalny produkt agroturystyczny” (16 września 2006)

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku w latach 2005-2006 realizował projekt pn. „Edukacja rolników i domowników zainteresowanych dywersyfikacją dochodów” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzono 16 kursów o różnej tematyce min „Kreowanie produktu lokalnego w gospodarstwach agroturystycznych”, „Sztuka ludowa i rękodzieło szansą różnicowania dochodów w gospodarstwie”, „Komputer źródłem informacji i promocji gospodarstw agroekoturystycznych” skierowanych do rolników i domowników.


Celem projektu była edukacja zainteresowanych rolników podjęciem dodatkowej działalności około-rolniczej głównie agroturystyki i usług z tym związanych oraz aktywizacja rodzin rolniczych w kierunku uzupełnienia dochodów osiąganych z produkcji rolnej dodatkowymi źródłami dochodu.


16 września (sobota) w siedzibie K-PODR Oddział w Przysieku odbędzie się szkolenie podsumowujące projekt pn. „Regionalny Produkt Agroturystyczny”. W ramach szkolenia odbędą się: • wykłady na temat:
  „Regionalny produkt agroturystyczny-nowe trendy”,
  „Marketing usług agroturystycznych” ,
 • konsultacje z ekspertami do spraw regionalnego produktu agroturystycznego,
 • wystawy i prezentacje rękodzieła oraz produktów lokalnych wytwarzanych przez uczestniczków programu „Edukacja rolników i domowników zainteresowanych dywersyfikacją dochodów” dofinansoewanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. • Święto Ziemniaka (16 września)

Święto Ziemniaka jest nieodłącznym elementem festynu „Barwy Lata Dary Jesieni” i podobnie jak w latach ubiegłych na to święto składa? się będą: • wystawa czołowych firm nasiennych i hodowli ziemniaka, które zaprezentują całą gamę zarejestrowanych i planowanych do rejestracji odmian ziemniaków jadalnych i skrobiowych,
 • konkurs konsumencki na najsmaczniejszą odmianę – 5 odmian zgłoszonych przez stacje hodowli roślin,
 • wesoły konkurs – obierania i tarcie ziemniaków na czas,
 • konkurs dla dzieci na „ziemniaka dziwaka”,
 • sprzedaż ziemniaków,
 • degustacja potraw z ziemniaka za symboliczna złotówkę – placki, frytki itp.

Zapraszamy do udziału w imprezach wystawców z produktami rolnictwa ekologicznego, rękodzielników twórców ludowych, firmy z produktami ogrodniczymi, stacje hodowli ziemniaka i wszystkich zainteresowanych.

Podziel się wiadomością: