Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mogilna ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2022 r.

Zarządzenie Nr 2/22

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) oraz §16 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 164/21 Burmistrza Mogilna z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, w związku z uchwałą Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017 r. poz. 506), zarządzam, co następuje:

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:

1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób realizowane w szczególności poprzez:

 1. a) organizację różnych form pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 2. b) aktywizację społeczną osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Mogilno w formie działań stacjonarnych;

2) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) realizowana w szczególności poprzez:

 1. a) organizację badań profilaktycznych, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i wydarzeń edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowia,
 2. b) wspieranie działań z udziałem osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia (w tym stacjonarne formy aktywizacji osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi w celu zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu);

3) ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego realizowana poprzez działania proekologiczne;

4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie realizowane w szczególności poprzez:

 1. a) organizację kursów, szkoleń, konkursów, warsztatów i zajęć poznawczych dla mieszkańców gminy,
 2. b) edukację w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa prowadzone przez służby posiadające odpowiednie przygotowanie w tym zakresie;

5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży mające na celu bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego przez dzieci i młodzież z gminy Mogilno realizowane w formach stacjonarnych i wyjazdowych;

6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego za priorytetowe uznaje się otwarte cykliczne imprezy gminne, niekomercyjne wydawnictwa i publikacje promujące tradycję, kulturę i sztukę, a także działania promujące lokalnych twórców i artystów;

7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej za priorytetowe uznaje się organizację:

 1. zawodów, turniejów i zajęć sportowych popularyzujących aktywność ruchową
  i rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Mogilno,
 2. niekomercyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych,
 3. zawodów i turniejów upamiętniających sportowców działających na terenie gminy Mogilno;

8) turystyka i krajoznawstwo realizowane w szczególności poprzez:

 1. a) wspieranie konkursów i rajdów, biegów na orientację o charakterze turystyczno-krajoznawczym promujących miasto i gminę Mogilno,
 2. b) wydawanie niekomercyjnych folderów, wydawnictw i publikacji w postaci drukowanej promujących walory turystyczno-krajobrazowe gminy Mogilno;

9) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) za priorytetowe uznaje się wspieranie szkoleń i konferencji z udziałem organizacji pozarządowych oraz promujące wolontariat.

10) przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom realizowane w szczególności poprzez organizację zadań mających na celu aktywizację różnych środowisk w tym zakresie.

2. 1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 w niniejszym konkursie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 239.000 zł w tym:

  1. zakres nr 1, 8 i 9 w wysokości każdy po 2.000 zł
  2. zakres nr 2, 3 i 4 w wysokości każdy po 3.000 zł
  3. zakres nr 5 w wysokości 5.000 zł
  4. zakres nr 6 w wysokości 8.000 zł
  5. zakres nr 7 w wysokości 11.000 zł
  6. zakres nr 10 wysokości 200.000 zł.
  7. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz zasad określonych w uchwale Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017 r. poz. 506).

 1. Zlecenie zadania odbywa się wraz z udzieleniem dotacji, której wysokość nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.
 2. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie wówczas oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.
 3. Oferent w trakcie realizacji zadania ma możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do 10% otrzymanej dotacji.
 4. Oferent w realizację zadania winien wnieść wkład własny finansowy lub pozafinansowy wkład osobowy o wartości co najmniej 15% wartości zadania lub też wkład własny finansowy i pozafinansowy wkład osobowy o łącznej wartości co najmniej 15% wartości zadania.
 5. Wkład osobowy oferenta stanowią świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, które oferent winien oszacować i udokumentować jego wartość. Jeżeli wolontariusz lub członek organizacji wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza lub członka organizacji winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe.
 6. Udokumentowaniem pracy wolontariusza jest porozumienie zawarte pomiędzy organizacją realizującą zadanie, a wolontariuszem oraz karta pracy wolontariusza zawierająca liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.
 7. Udokumentowaniem pracy społecznej członka organizacji jest jego oświadczenie zawierające liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.
 8. Oferent nie wycenia wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (cz. V oferty).
 9. Oferent jest zobowiązany do wpisania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tabela w cz. III pkt 6 oferty). W tabeli oferent winien wskazać co najmniej 3 mierzalne i osiągalne rezultaty realizacji zadania oraz sposoby ich monitorowania, a w rozliczeniu zadania udokumentować osiągnięte rezultaty.
 10. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie oraz w trakcie realizacji zadania obostrzeń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia związanych z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2.

4. 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 07.03.2022 r. i zakończyć się nie później niż 30.11.2022 r.

 1. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mogilna a oferentem.
 2. Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Mogilno.
 3. Na zadanie, któremu Burmistrz Mogilna przyznał dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferent nie może przeznaczyć innych dodatkowych środków pochodzących z budżetu Gminy Mogilno.
 4. W konkursie ofert dofinansowaniu nie będą podlegały jako niezgodne z celami i założeniami konkursu zadania, które polegają na organizacji różnego rodzaju wycieczek, wyjazdów i innych form niestacjonarnych dla osób dorosłych.

5. 1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie p. 106, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą na w/w adres, w nieprzekraczalnym terminie do 04.02.2022 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego – zakres nr ….”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mogilnie.
 3. Ofertę należy złożyć na druku, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Oferent w danym priorytecie może złożyć 1 ofertę, ale maksymalnie 2 oferty w całym konkursie. Złamanie tego kryterium spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta z przyczyn formalnych. Powyższe nie dotyczy zakresu określonego w §1 pkt 10.
 5. Każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego – zakres nr ….”.
 6. Należy wypełnić wszystkie części oraz punkty w ofercie. W miejscu (punkcie), które nie dotyczy oferenta należy wyraźnie wpisać „nie dotyczy”. Jeśli pouczenie co do sposobu wypełniania oferty daje oferentowi możliwość wyboru lub wykreślenia niepotrzebnych zapisów należy wybrać odpowiedni wariant lub wykreślić niepotrzebne.
 7. Oferta winna być parafowana na każdej stronie, a na ostatniej stronie czytelnie podpisana i opieczętowana (w przypadku braku pieczątki czytelnie podpisana) przez osoby, które zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta są uprawnione do działania w jego imieniu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
 8. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.bip.mogilno.pl zakładka organizacje pozarządowe (konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, p. 103.
 9. Oferty złożone po terminie, zawierające błędy formalne, niespełniające warunków ogłoszenia o konkursie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 28 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mogilna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.
 2. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu;

2) złożenie oferty na obowiązującym druku;

3) złożenie w danym priorytecie maksymalnie 1 oferty (z wyłączeniem zakresu określonego w §1 pkt 10);

4) złożenie w konkursie maksymalnie 2 ofert każda w osobnej zamkniętej kopercie (punkt nie dotyczy zakresu określonego w §1 pkt 10);

5) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

6) parafowanie każdej strony oferty oraz podpisanie i opieczętowanie (w przypadku braku pieczątki czytelne podpisanie) ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów;

7) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne);

8) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 15% wkład własny;

9) uwzględnienie w tabeli w cz. III pkt 6 oferty dodatkowych informacji dotyczących minimum 3 rezultatów realizacji zadania publicznego.

 1. Jeżeli oferta zostanie złożona przez podmiot nieuprawniony wówczas oferta nie podlega dalszej ocenie.
 2. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.
 3. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Konkursową, która przyznaje punkty w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 7. Punkty przyznawane są wyłącznie na podstawie jasnych i czytelnych informacji zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego. Brak odniesienia danego kryterium w ofercie spowoduje brak możliwości przyznania punktów przez komisję konkursową.
 4. Kryteria oceny merytorycznej:
Kryteria oceny merytorycznej
l.p. Rodzaj kryterium Maksymalna liczba punktów Przyznana liczba punktów
I Możliwość realizacji zadania zaproponowanego przez oferenta 25
1) określenie grupy docelowej, jej potrzeb (problemów) i wskazanie sposobu zaspokojenia potrzeb (lub rozwiązania problemów),

2) określenie 3 konkretnych i mierzalnych rezultatów ilościowych i jakościowych realizacji zadania (wskazanie produktów lub usług zrealizowanych na rzecz uczestników zadania – rezultaty twarde),

3) określenie planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów,

4) określenie konkretnego sposobu monitorowania rezultatów,

5) określenie zmiany społecznej jaka zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania (rezultaty miękkie),

4) wykorzystanie rezultatów w dalszych działaniach organizacji – trwałość rezultatów zadania (brak określenia trwałości rezultatów oznacza nieprzyznanie punktów);

2

 

6

 

 

6

6

2

 

3

II Kalkulacja kosztów realizacji zadania 11  
1) zastosowanie stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych (zawyżenie lub zaniżenie budżetu, adekwatność kosztów do zamierzonych działań),

2) uszczegółowienie, czytelność, kwalifikowalność kosztów,

3) bezbłędna kalkulacja kosztów w kosztorysie zadania;

4

 

4

3

III Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania 10
1) określenie kompetencji, przygotowania i kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację zadania (opis kwalifikacji, adekwatność kompetencji i doświadczenia osób zaangażowanych w stosunku do zaplanowanych działań),

2) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych lub takich samych zadań (nie należy wymienić wszystkich działań, tylko te, których realizacja była zbliżona do zadania zaproponowanego w ofercie),

3) wskazanie partnerów zaangażowanych w realizację zadania oraz zakresu ich działań (za każdego konkretnie wskazanego partnera i jego działania 1 pkt – max 3 pkty);

4

 

 

3

 

 

3

IV Planowany wkład finansowy 8
1) Oferent przewiduje udział środków finansowych własnych,

2) Oferent zaplanował udział środków z innych źródeł,

3) Wkład finansowy jest wyższy od minimalnego wymaganego w ogłoszeniu o konkursie i wynosi co najmniej 25%;

2

2

4

V Zaplanowany wkład pozafinansowy w realizację zadania 4
1) Oferent zaplanował pozafinansowy wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji),

2) Oferent opisał wkład rzeczowy swój i wskazanych partnerów, który wykorzysta w realizację zadania;

2

 

2

VI Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne 2  
Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(organizacje, które nie rozliczały dotacji z budżetu gminy otrzymują 0 punktów; organizacjom, które rozliczyły się nieterminowo i nierzetelnie odejmuje się 2 pkt)

od -2 do +2

 

 
Minimalna liczba punktów w ocenie merytorycznej, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 40 punktów.

W przypadku braku w ofercie czytelnej informacji dotyczącej poszczególnych kryteriów – nie przyznaje się punktów.

 1. Do dofinansowania z budżetu gminy będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 40 punktów od każdego oceniającego członka Komisji.
 2. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Mogilna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.
 3. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych zleconych w zakresach określonych w §1 ogłoszenia o konkursie w ramach otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm.) w 2021 r.

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie Obyczaje i tradycje lokalnej kuchni  zadanie nie zostało zrealizowane
2. Mogileńskie Towarzystwo Kultury Druk publikacji „Spacerkiem po Mogilnie – przewodnik” 4 000 zł
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Żabienku Współcześnie podtrzymujemy tradycję 2 000 zł
4. Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne Inauguracja XIX Mogileńskich Spotkań Plastycznych 3 000 zł
5. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku Zaduszki poetycko – muzyczne 2 200 zł
NAUKA, OŚWIATA, EDUKACJA I WYCHOWANIE
6. Stowarzyszenie Miłośników Szkoły Kubusiowi Przyjaciele we Wszedniu Radośnie i ciekawie po lekcjach, czyli różne formy spędzania czasu wolnego 2 500 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM

 WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

7. Stowarzyszenie Miłośników Szkoły Kubusiowi Przyjaciele we Wszedniu Artystyczne czwartki 2 500 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
8. Fundacja Lech Football Academy Organizacja zawodów, turniejów i zajęć sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Mogilno 2 500 zł
9. Stowarzyszenie Zwykłe Extremalni w Szerzawach Stawiam na sport! – uatrakcyjnienie oferty sportowej w gminie Mogilno przez realizację zajęć biegów OCR 980 zł
10. Stowarzyszenie Zwykłe Extremalni w Szerzawach Stawiam na sport! – uatrakcyjnienie oferty sportowej w gminie Mogilno przez realizację zajęć Muaythai 980 zł
11. Stowarzyszenie Zwykłe Extremalni w Szerzawach Stawiam na sport! – uatrakcyjnienie oferty sportowej w gminie Mogilno przez realizację zajęć sportowych dla dzieci w wieku 9 -15 lat 980 zł
12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku Marsz po zdrowie 700 zł
13. KS Noteć Gębice XVII Turniej Piłki Nożnej im. Leona Dworka 2 000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku Znamy się tylko z widzenia 1 700 zł
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Wylatowie AED ratuje życie 1 000 zł
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII I INNYM UZALEŻNIENIOM
16. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku Piknik rodzinny „Superbohaterowie ratują świat przed uzależnieniami” 2.000 zł
17. KS „Pogoń” w Mogilnie „Zajęcia piłkarskie dla chłopców 5-7 lat (żak) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego” 9.780 zł
18. KS „Pogoń” w Mogilnie „Zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 8-10 lat (orlik I) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 19.520 zł
19. KS „Pogoń” w Mogilnie „Zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 8-10 lat (orlik II) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 8.750 zł
20. KS „Pogoń” w Mogilnie „Zajęcia piłkarskie dla młodzików I (11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego” 20.490 zł
21. KS „Pogoń” w Mogilnie „Zajęcia piłkarskie dla młodzików II (11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego” 8.750 zł
22. KS „Pogoń” w Mogilnie „Zajęcia piłkarskie dla trampkarza I (13-14 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego” 18.170 zł
23. KS „Pogoń” w Mogilnie „Zajęcia piłkarskie dla trampkarza II (13-14 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego” 8.750 zł
24. KS „Pogoń” w Mogilnie „Zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 15-16 lat (j.młodszy) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego” 20.040 zł
25. KS „Pogoń” w Mogilnie „Zajęcia piłkarskie dla młodzieży w wieku 17-18 lat (j.starszy)  jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek” 8.750 zł
26. Klub Sportowy „Noteć” Gębice „Zajęcia piłkarskie dla młodzieży 8-10 lat (orlik) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek i uzależnień” 8.000 zł
27. Klub Sportowy „Noteć” Gębice „Zajęcia piłkarskie dla młodzieży 16- 17 lat (junior/młodzik) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek i uzależnień” 8.000 zł
28. Mogileński Klub Sportowy „Sokół” Mogilno „Prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej i udział w rozgrywkach” 19.000 zł
29. Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne „Reintegracja społeczna dzieci i młodzieży” 5.000 zł
30. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie „Piękni zdrowi i aktywni – wybór należy do ciebie” 3.000 zł
31. Klub Jeździecki Wiecanowo „Jazda konna sposobem walki z używkami” 2.000 zł
32. Mogileński Klub Lekkoatletyczny TLEN Mogilno Organizacja meetingu lekkoatletycznego „Wolni od nałogów – wygrani na mecie” 2.000 zł
33. Klub Sportowy „STREFA SZTUK WALKI” Mogilno „Zajęcia bokserskie dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu w wolności od nałogów i uzależnień” 2.000 zł
34. Klub Sportowy „STREFA SZTUK WALKI” Mogilno „Zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu w wolności od nałogów i uzależnień” 2.000 zł
35. Klub Sportowy „STREFA SZTUK WALKI” Mogilno „Zajęcia MMA dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu w wolności od nałogów i uzależnień” 2.000 zł
36. Klub Sportowy „STREFA SZTUK WALKI” Mogilno „Zajęcia Kick-Boxing dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu w wolności od nałogów i uzależnień” 2.000 zł

8. Informacja o konkursie podlega:

1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.mogilno.pl),

3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w §1 pkt 1-9 oraz Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie określonym w §1 pkt 10.

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Druki do pobrania dostępne tutaj

Źródło: Mogilno.pl

Podziel się wiadomością: