Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Mogilno do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prosimy o wypełnienie formularza zawierającego informację o odpadach generowanych przez działalność gospodarstw rolnych. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

W ramach realizacji zadania jako koszty kwalifikowane nie są uznawane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Rolnicy z terenu gminy Mogilno zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag powinni złożyć ankietę informacyjną w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, w terminie do 10 lutego 2023r.

Prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie. Gmina Mogilno nie będzie przyjmowała odpadów:
• od osób, które nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety przez co nie zakwalifikowały się do programu;
• w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów.

Wzór ankiety można pobrać TUTAJ lub w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, pokoju nr 213, II piętro.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Mogilno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie!!!

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dopomocy deminims w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minims (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Podziel się wiadomością: