Złaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Komunikat ws. zasad zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M.P. 2019 poz.338 ze zmianami) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego:

„1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

(…)

  1. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa”.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II do dnia 25 września 2023 r.

Osoby powołane na członków OKW zostaną powiadomione wiadomością SMS o terminie pierwszych posiedzeń komisji oraz terminach obowiązkowych szkoleń.

ZGŁOSZENIA KANDYDATURY DO SKŁADU W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Osoby zainteresowane udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych w pierwszej kolejności winny zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., którzy dokonują zgłoszeń kandydatów do składów OKW.

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych udostępnia Państwowa Komisja Wyborcza na stronie internetowej https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r.

Zgłoszenie kandydata na członka OKW nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej,
w przypadku zgłoszenia przez komitety wyborcze do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo określona liczba członków OKW, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.

O terminach przeprowadzenia ewentualnych losowań komitety wyborcze zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW można składać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie,
ul. Narutowicza 1, w godzinach pracy Urzędu.

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE WYBORCÓW W TRYBIE ART. 182 § 8C USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (Dz. U. z 2022 poz. 1277 t.j. ze zmianami)

Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego”.

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II może dokonać uzupełnienia składów OKW na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym.

Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.

Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka OKW w Urzędzie Miejskim w Mogilnie  nie gwarantuje powołania w skład komisji!

Numer telefonu do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW: 52 3185524

Adresy mailowe do kontaktu: biurorady@mogilno.pl

w.czarnecka@mogilno.pl

 

ZAŁĄCZNIKI

Źródło: Mogilno.pl

Podziel się wiadomością: