Wielkość nasion pszenicy

Wielkości nasion wyhodowanych z nasion zebranych z piktogramów w Wylatowie i w Twierdzinie

WSTĘP
Ze zjawiskiem powstawania piktogramów zbożowych (PZ) są związane zmiany w roślinach rosnących w tych miejscach.
Udokumentowano w badaniach na roślinach zbożowych z piktogramów w wielu krajach charakterystyczne zmiany anatomiczne w łodygach i kłosach. Rośliny w zależności od stadium rozwoju charakteryzowały się m.in. różnym stopniem deformacji węzłów i różnym wykształceniem nasion. Często obserwowano większe plony i przyrosty roślin pochodzących z piktogramów w porównaniu z roślinami z materiału siewnego pobranego z otoczenia piktogramów.
CEL BADAŃ
Celem badań było stwierdzenie, czy nasiona pszenicy wyhodowane z materiału siewnego pobranego z piktogramów zbożowych powstałych w roku 2003 będą odznaczały się większą długością i szerokością w porównaniu z nasionami wyhodowanymi z nasion zebranych ze stanowisk otaczających piktogramy(kontrola). Dalszym celem analiz było potwierdzenie istnienia anomalii w PZ.
METODA BADAŃ
Porównywano wielkość nasion wyhodowanych z nasion pszenicy zebranych w PZ powstałych:
  • 25.06.2003 (formacje piktogramu i trójkąta) w Wylatowie na pszenicy ozimej odm. ZYTA (Fot. 1 i 2),
  • 6.07.2003. („Bałwanek”) w Wylatowie (Fot. 3),
  • 7.07.2003 (formacje piktogramu i koła) w Wylatowie na pszenicy ozimej od. ZYTA (Fot. 4 i 5),
  • w Twierdzinie (oddalonym kilka kilometrów od Wylatowa) odkrytym w dniu 4.08.03 na pszenicy ozimej odm. KORWETA (Fot. 6).
W trzech pierwszych piktogramach zbożowych, które powstały na różnych polach, nasiona zebrano w dniu 23 lipca a w przypadku stanowiska w Twierdzinie nasiona zebrano w dniu odkrycia tego PZ, to jest 4.08.2003. Nasiona zebrano po 3-4 tygodniach po powstaniu PZ, zatem okres zbioru był zbliżony. Nasiona z PZ zbierano tuż przy granicy PZ, (PZ wewnątrz były zbyt wydeptane) z wyjątkiem stanowiska w Twierdzinie, gdzie zebrano je raczej w centrum formacji. Materiał do siewów pobrano także z otoczenia piktogramów zbożowych w odległości min. 10m od krawędzi każdego z piktogramów. Zebrany materiał do czasu eksperymentu przechowywano w zamkniętych woreczkach foliowych w suchym pomieszczeniu. Ziarna wysiano do gruntu po 150 nasion z każdego PZ i z otoczenia każdego stanowiska. Rośliny rozwijały się w zbliżonych warunkach (ta sama ziemia, oświetlenie, temperatura, ilość wody). Rozwój roślin trwał od 25.09.2003 do 5.08.2004 roku, kiedy to zebrano nasiona.
Pomiary nasion wykonywano w czasie 10.12.2004- 05.03.2005. Dla każdego wariantu zmierzono po 600 losowo wybranych ziaren.
Przy ocenie istotności różnic między wariantami doświadczenia w wielkości nasion zastosowano analizę wariancji- ANOVA. Przyjęto, że różnice między wariantami doświadczenia są istotne dla długości i szerokości nasion przy P <0.1.
WYNIKI
Tab. 1. Średnie długości nasion w mm . W nawiasach błąd standardowy. ANOVA– istotność różnic między kontrolą a piktogramami.

1 – czas odkrycia piktogramu zbożowego

Długości nasion:
PZ z dnia 7.07.2003 ma ogólnie najniższe wartości długości nasion wyhodowanych z materiału zebranego z piktogramów zbożowych. Dla materiału siewnego z PZ stwierdzono większą długość nasion niż z otoczenia. Różnice są istotne statystycznie dla PZ (duża formacja z 25.06.2003, PZ zwanego „bałwankiem” z 6.07.2003, PZ (duża formacja) z 7.07.2003 oraz PZ z Twierdzina. Różnice wynoszą odpowiednio 0.98%, 2.23%, 0.78%, 0.99%. Największą różnicę stwierdzono dla PZ z 6.07.2003 zwanego „bałwankiem”. Dla „trójkąta” z 25.06.2003 oraz „koła” z 7.07.2003 różnice nie są istotne statystycznie.
Tab. 2. Szerokości nasion w mm. W nawiasach błąd standardowy. ANOVA- istotność różnic między kontrolą a piktogramami.

1 – czas odkrycia piktogramu zbożowego

Szerokości nasion:
Największe szerokości nasion stwierdzono dla materiału siewnego z PZ z 25.06.2003. Dla tego materiału szerokość nasion wyhodowanych z materiału zebranego w PZ (duża formacja i trójkąt) była większa od nasion z otoczenia. Różnice wynosiły odpowiednio 3.90% i 0.93%. Różnice te były istotne statystycznie. Dla materiału wyhodowanego z nasion z PZ z 7.07.2003 (duża formacja i koło) oraz z Twierdzina szerokość nasion była mniejsza w porównaniu z nasionami kontrolnymi. Różnice wyniosły odpowiednio 3.35%, 2.94% oraz 1.35%. W tym przypadku różnice także były istotne statystycznie. Dla PZ z 6.07.2003 (tzw. „bałwanka”) różnice nie były istotne.
WNIOSKI
  1. Większe były długości nasion wyhodowanych z nasion zebranych z PZ z 25.06.03 (duża formacja), 6.07.2003, 7.07.2003 (duża formacja) oraz Twierdzina niż z ich otoczenia. Może to wskazywać na fakt, iż w momencie powstania PZ na rośliny zadziałał czynnik zmieniający cechy materiału siewnego. W efekcie czego otrzymano zwiększenie długości nasion. Dla trójkąta z 25.06.2003 oraz koła z 7.07.2003 nie wystąpiły różnice w długości nasion.
  2. Uzyskano większe szerokości nasion wyhodowanych z materiału zebranego z PZ z 25.06.2003 (duża formacja i trójkąt) niż z otoczenia. Natomiast w przypadku PZ z 7.07.2003 oraz z Twierdzina wartości szerokości nasion były mniejsze w porównaniu z nasionami kontrolnymi. Dla piktogramu z 6.07.2003 („bałwanka”) nie wystąpiły różnice w szerokości nasion. Brak jednoznaczności uzyskanych wyników może wynikać z powstania piktogramów w różnych fazach dojrzałości roślin, różnych odmian pszenicy itp.
  3. Wyniki eksperymentu wykazały istotne zmiany we właściwościach materiału siewnego zebranego w 2003 z piktogramów zbożowych w Wylatowie i Twierdzinie. Z materiału tego otrzymano ziarna odznaczające się różnymi wielkościami w porównaniu z ziarnem wyhodowanym z nasion zebranych w otoczeniu PZ. Różnice te wskazują na wystąpienie w miejscu powstania piktogramów anomalii nieznanego pochodzenia.
  4. Uzyskane różnice w wielkości ziaren nie wskazują na różnice w wielkości plonu. Należałoby sprawdzić masę nasion, jednak autorzy eksperymentu nie dysponują odpowiednim dla tego celu sprzętem. Dlatego też prosimy wszelkie instytucje i naukowców, którzy mają możliwość przeprowadzenie podobnego typu badań o wsparcie i pomoc. Konieczne także wydaje się powtórzenie eksperymentu, przy zachowaniu identycznych warunków wzrostu w celu weryfikacji uzyskanych wyników.
Opracowanie:
Adam Piekut
Pełna treść opracowania dostępna u jego autora.

Wszystkich naukowców, instytucje zainteresowane prowadzeniem różnego rodzaju badań piktogramów prosimy o kontakt!!!

Fot. 1,2,3,4,5 i 6 Analizowane piktogramy zbożowe:

Fot.1 25.06.2003 PZ (duża formacja)

Fot.2 25.06.2003 PZ trójkąt

Fot.3 06.07.2003 PZ „Bałwanek”

Fot.4 07.07.2003 PZ (duża formacja)

Fot.5 07.07.2003 PZ koło

Fot.6 Twierdzin PZ

Podziel się wiadomością: